De laatste nieuwtjes van O&Ki

Nieuwe tarieven? Wat verandert er eigenlijk voor u als ouder(s)?

Geplaatst op
categorie Algemeen. *}
Nieuwe tarieven? Wat verandert er eigenlijk voor u als ouder(s)?

In 2019 verandert er het één en ander op het gebied van de kinderopvangtoeslag. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2018.

 

Kinderopvangtoeslag
De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag.
De gemeentelijke bijdrage voor de peuterspeelgroep, loopt parallel aan de wijzigingen door de belastingdienst. Ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, kunnen op de peuterspeelgroep in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

Kinderopvangtoeslag in 2019
Vanaf 1 januari 2019 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2018 voor kinderen in de kinderopvang, voor de BSO zullen de kosten gelijk blijven of minimaal stijgen, de kinderopvangtoeslag zal namelijk voor de BSO iets dalen. De hoogte van de stijging/daling is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.
De percentages in de toeslagentabel van de belastingdienst zijn in 2019 hoger dan in 2018 tot een inkomen van ongeveer 123.000 euro. Vooral de inkomens tussen de 40.000 euro en 120.000 euro gaan er in percentage voor de opvang van het eerste kind fors op vooruit. Inkomens vanaf 123.000 euro gaan blijven in percentage gelijk op 33,3%. Wel neemt de subsidie voor het tweede kind over de hele linie procentueel toe.
Door de hogere kwaliteitsnormen in de kinderopvang zullen de kosten van opvang toenemen. Ook de kinderopvangtoeslag, de subsidie aan de ouders, stijgt in 2019. Het hangt daarom helemaal van uw inkomen af hoeveel u erop vooruit zult gaan.

Maximaal te vergoeden uurtarieven
Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €7,45 naar €8,02.
Het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verlaagd van €6,95 naar €6,89. Wij zullen het tarief van €6,95 blijven hanteren, daarmee kunnen wij garanderen dat de opvang echt flexibel blijft, de vakantieopvang inclusief blijft bij de 50 weken opvang (korte middag, half dagdeel en lange middag een hele dag) en de marge dagen (studiedagen school) inclusief zijn en blijven bij ons.
De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg voor de kinderopvang dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.
 
Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2019?
• De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kindercentrum. Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
• Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
• Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
• 6 maanden recht op toeslag bij ontslag. Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag.
• De belastingteruggaven en toeslagen kunnen maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden.
 
Aanpassing tarieven O&Ki kindercentrum 2019
Klik hier voor de nieuwe tarieven, wilt u nu al meer informatie? Stuur dan een email naar info@oenki.nl